Terug 06 Besluit van de burgemeester

vr 05/06/2020 - 14:00 Bureel van de burgemeester

 • De burgemeester neemt volgend besluit in functie van de speelpleinwerking in de zomer van 2020

  Het plan van aanpak betreffende de speelpleinwerking en de implementatie van de veiligheidsmaatregelen wordt uitgevoerd. Concreet betekent dit het volgende:

  • De speelpleinwerking wordt onderverdeeld in bubbels van maximaal 50 personen, inclusief animatoren;
  • Gedurende de periode van 6 juli tot en met 14 augustus beschikken we over de capaciteit van 135 kinderen (3 bubbels). Tijdens deze periode wordt de speelpleinwerking georganiseerd over twee sites, met name het speelpleinsite en de Centrumschool. Tijdens de periode van 17 tot en met 28 augustus bedraagt de capaciteit maximaal 90 kinderen (2 bubbels). Tijdens deze periode wordt het speelplein enkel georganiseerd op het speelpleinterrein.
  • De leeftijdscategorieën worden verdeeld per bubbel;
  • Inschrijven kan slechts en uitsluitend op weekbasis, en dient op voorhand te gebeuren. Voor de maand juli kan men inschrijven tot en met woensdag 1 juli; 23:59 uur, voor de maand augustus kan men inschrijven tot vrijdag 31 juli – 23:59 uur.
  • Het speelterrein wordt afgebakend per bubbel;
  • Per bubbel worden twee plaatsen vrijgehouden in functie van noodvragen
  • Inwoners van Londerzeel krijgen voorrang bij inschrijven op niet-inwoners.

  Het reglement speelpleinwerking wordt tijdelijk aangepast in functie van de veiligheidsmaatregelen ten gevolge van het coronavirus.

 • Het huidig reglement ‘plaatsen van terrassen, stoelen, banken, tafels en andere voorwerpen op de openbare weg - aangepast GR-besluit dd. 25.06.2019’ wordt tijdelijk opgeheven in het kader van de Covid-19 maatregelen.

  Dit besluit bekrachtigt de voorgestelde terrasrichtlijnen voor Londerzeel, zoals toegevoegd in bijlage.

  De burgemeester vraagt aan alle uitbaters van niet-gemeentelijke horecazaken hun initiatieven met betrekking tot de inrichting van een terras op openbaar domein kenbaar te maken vóór ingebruikname van het terras aan de dienst Lokale Economie.

  Er wordt een tijdelijke toelating verleend voor bezetting van het openbaar domein voor een max. periode van 4 maanden en kan ten allen tijde aangepast of opgeheven worden in functie van de verdere ontwikkelingen van het coronavirus of andere veiligheidsmaatregelen of tot dit besluit wordt opgeheven.

  Dit besluit bekrachtigt de tijdelijke toelatingen voor de inname van het openbaar domein onder de vorm van een tijdelijk terras, het plaatsen van parkeerverbod en het plaatsen van tijdelijke signalisatie van de reeds binnengekomen aanvragen van de horecazaken Café 't Centrum, Café De Palm, Bistro Canbe65, Sweet Vanilla en Café 't Concept, zoals opgesteld in bijlage, mits naleven van advies van politie en gemeentelijke diensten en de opgestelde terrasrichtlijnen bekrachtigd door dit besluit.

  Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.

  Dit besluit zal onverwijld ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.


Publicaties

Notulen